top of page
Aus Government_edited.png

پشتیبانی از مشتریان چندفرهنگی ما

آیا می‌دانید Services Australia خدمات و پشتیبانی برای کمک به شما برای ارتباط با ما به زبان خودتان دارد؟
در رابطه با پرداخت‌های Centrelink با شماره 202 131 تماس بگیرید و کارکنان دوزبانه تلفنی ما می‌توانند به سوال‌های شما به زبان خودتان پاسخ دهند.
اگر پرسش شما درباره Medicare یا Child Support است، لطفا با این شماره تماس بگیرید:
•    011 132 ویژه Medicare 
•    272 131 ویژه Child Support.
اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید، به ما بگویید تا ما ترتیب مترجم شفاهی را بدهیم.
وقتی از مراکز خدماتی ما بازدید می‌کنید، می‌توانید از ما بخواهید که یک مترجم رایگان داشته باشید، فقط کافی است به کارکنان ما اطلاع دهید و آنها در هماهنگی برای آن کمک می‌کنند. 
اگر اسناد شما به ترجمه نیاز دارند تا به شما کمک کنند یکی از پرداخت‌های ما را مطالبه کنید، ما می‌توانیم آن را نیز رایگان هماهنگ کنیم. فقط زمانی که مراجعه می‌کنید یا تماس می‌گیرید به ما اطلاع دهید.
به تارنمای servicesaustralia.gov.au/yourlanguage مراجعه کرده و به زبان خود بخوانید یا به بیش از 70 زبان گوش کنید. 

bottom of page